Hrvatski wushu savez

U Hrvatskoj je u kolovozu 2008.godine osnovan Hrvatski wushu savez. Nakon puno godina aktivnosti mnogih klubova koji su njegovali kineske borilačke vještine, konačno je došlo do službenog osnivanja nacionalnog saveza koji će objedinjavati sve one koji se osim vježbanja vještine, žele okušati i u natjecateljskom wushu-u.

 

U svijetu postoji IWUF (svjetska wushu federacija) kao i EWUF (europska wushu federacija), koje uz brojne seminare i festivale wushu-a, organiziraju i europska te svjetska prvenstva u tradicionalim i modernim wushu disciplinama za sve dobne skupine. HWUS je punopravni član Europske Wushu federacije (EWUF) od 29. travnja 2009. godine i Svjetske Wushu federacije (IWUF) od 24. listopada 2009. 2010.

Predstavnici HWUS sudjelovali su IWUF Svjetskom tradicionalnom prvenstvu u Kini, gdje su osvojene i prve tri medalje za hrvatski wushu. Yunong Hao osvojio je brončanu medalju u Tai chiju, u paru s Brunom Beljakom osvojio je srebro u disciplini Duilian, a u veteranskoj kategoriji Mario Poljak osvojio je broncu u disciplini Xinghi.
Osvajanje medalje nastavilo se na 1 tradicionalnom Europskom prvenstvu 2011 u Talinu kad je Yunong Hao osvojio naslov europskog prvaka u tradicionalnom Tai chiju, a u formi s kopljem i u Duillian paru s Brunom Beljakom brončane medalje.
Za prve medalje u Sanshou disciplinama čekali smo do 2013. kada su članovi našeg Qingda teama Luka Luburić i Igor Vojvodić na 2.tradicionalom EP u Bukureštu osvojili brončane medalje. 2014. godine prve su medalje „pale“ i u disciplini Gurajućih ruku. Na EP ponovo u Bukureštu Branimir Milošević okitio se naslovom europskog prvaka i zlatnom medaljom, a Fran Barac brončanom.

Iste godine HWUS je organizirao proslavu Svjetskog dana Tai chija u Zagrebu, te osigurao posjet delegacije Kineskog wushu saveza i prvi Duanwei seminar u Hrvatskoj. Drugi duanwei semianar održan je 2015. godine kad smo promovirali i prvu generaciju novih Duanova te trenera s internom kvalifikacijom Saveza. U tijeku je verifikacija programa za trenerski tečaj pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji. na EP u Moskvi 2015. Marijan Solarić i Ozren Markač okitili su se zlatnim a Franjo Vinković srebrnom medaljom svak u svojoj kategoriji discipline Gurajuće ruke. 

Glavna zadaća saveza ostaje širenje ideje wushu-a u Hrvatskoj kao i stvaranje što boljih uvjeta za mlade wushu športaše od kojih u budućnosti očekujemo kvalitetan rad koji će, nadamo se, donjeti i dobre športske rezultate. Prvi predsjednik HWUS-a u mandatu 2009-2013 bio je Zoran Rebac, kojeg je naslijedio aktualni predsjednik HWUS-a Zoran Barac.

STATUT HWUS

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 47. Stavak 6. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o sportu Skupština Hrvatskog wushu saveza održana 23.9.2015. donijela je

STATUT HRVATSKOG WUSHU SAVEZA I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1. Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja Hrvatskog wushu saveza (u daljnjem tekstu: Savez); sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, kao i gospodarske djelatnosti koje se obavljaju sukladno zakonu, djelokrugu i načinu rada, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa wushu sporta kao i način predstavljanja wushu sporta Republike Hrvatske u pripadajućem međunarodnom sportskom udruženju, načinu osiguranja javnosti djelovanja o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez. Savez je jedini nacionalni sportski savez koji potiče i promiče wushu sport u Republici Hrvatskoj.

Članak 2. Naziv Saveza je: Hrvatski wushu savez. Skraćeni naziv Saveza je: HWUS. Odluku o sjedištu odn. adresi sjedišta Saveza, donosi Upravni odbor (u daljnjem tekstu : UO) Savez djeluje na području Republike Hrvatske. Pored naziva na hrvatskom jeziku savez može rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian wushu federation odn. skraćeni naziv-CWUF.

Članak 3. Savez ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Savez je neprofitna pravna osoba.

Članak 4. Savez ima pečat, znak i zastavu. Pečat Saveza je pravokutnog oblika 5,5×1 cm. Na njemu se nalazi natpis Hrvatski wushu savez, Zagreb. Znak, se sastoji od lika vježbača u crvenom krugu uokvirenog bijelim kvadratom, ispod kojeg stoji naziv Hrvatski wushu savez ili Croatian wushu federation. Zastava saveza sadrži sve elemente kao i znak saveza.

Članak 5. Savez se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama. Savez zastupaju predsjednik, tajnik i tehnički direktor. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA
SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI SAVEZA

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja wushu sporta, radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u navedenoj sportskoj grani te radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica. Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 7. Cilj Saveza je: – promicanje razvoj wushu vještine i športa u RH Zadaće Saveza su da: – potiče i promiče svekoliki wushu, a osobito sport djece i mladeži – objedinjuje i usklađuje programe wushu sporta te daje prijedloge za izradu programa javnih potreba u wushuu i skrbi o njihovim ostvarivanjima – usklađuje aktivnosti svojih članica – propisuje, organizira i provodi sustav natjecanja – uređuje pitanja registracije sportaša, statusa sportaša i drugih sportskih djelatnika, te disciplinske odgovornosti sportaša i sportskih djelatnika – skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, te unapređenju sportskih dostignuća – skrbi o vrhunskim sportašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja – sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora – potiče i promiče, te skrbi o unapređenju stručnog rada u dijelu programa iz područja zdravih stilova života svekolikog pučanstva, – sudjeluje u borbi protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u wushuu, a u skladu sa svjetskim kodeksom protiv dopinga – obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom i statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim statutom Djelatnosti Saveza su: – usklađivanje aktivnosti svojih članica; – organizacija i provođenje natjecanja; – uređenje sustava natjecanja; – uređenje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, njihov status te stegovnu odgovornost sportaša; – promicanje stručnog rada u wushu sportu – skrb o kategoriziranim sportašima; – informiranje javnosti o radu Saveza; – razvijanje programa međunarodne suradnje; – izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti; – jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8. Rad Saveza je javan. Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza. Obavještavanje javnosti vrši se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Saveza, objavom informacija putem glasila Saveza, objavom informacija u drugim sredstvima priopćavanja. Sjednice tijela Saveza su otvorene za javnost. Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Saveza u slijedećim slučajevima: • kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu • kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Saveza. • U Savezu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (klupski, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi), te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

III  ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 9. Članom Saveza može postati svaki wushu klub, županijski i gradski savez kao i savez wushu sporta Grada Zagreba, registriran sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s područjem djelovanja u Republici Hrvatskoj, te ostale udruge koje mogu doprinjeti razvoju wushu sporta u RH.

Članak 10. Članstvo može biti redovno ili pridruženo a o kategoriji članstva odlučuje Skupština Saveza prilikom primanja u članstvo. Članom Saveza se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Saveza. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja Savezu, kategoriji članstva, i datumu prestanka članstva u Savezu. Popis članica Saveza mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 11. Visinu članarine određuje Skupština Saveza.

Članak 12. Članice imaju pravo • imati svoje zastupnike u Skupštini Saveza • predlagati, birati i biti birani u tijela Saveza • sudjelovati u radu stručnih tijela Saveza • sudjelovati na natjecanjima u organizaciji Saveza sukladno važećim općim aktima Saveza • sudjelovati na stručnim savjetovanjima i tečajevima sukladno općim aktima Saveza • biti informirane o svim relevantnim zbivanjima u području wushu sporta, dostupnim Savezu Obveze članica su: • aktivno sudjelovati u realizaciji pojedinih dijelova Plana rada Saveza prihvaćajući dužnosti priređivača ili domaćina pojedinih prvenstava i akcija predviđenih planom Saveza kao i općim aktima. • uredno podnositi tražena ili propisana izvješća • uredno plaćati članarinu te podmirivati druge financijske obveze utvrđene odlukama Izvršnog odbora ili općim aktima Saveza • na zahtjev Saveza, obavezne su omogućiti svojim članovima sudjelovanje u aktivnostima nacionalnih ekipa • uskladiti svoj Statut i opće akte sa ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza • druge obveze koje odredi Skupština Članica Saveza, kao niti bilo tko drugi ne može organizirati međunarodna sportska natjecanja i priredbe u wushu sportu bez prethodne suglasnosti Saveza. Ukoliko članica ne bude izvršavala svoje obveze pokrenut će se stegovni postupak sukladno Pravilniku o stegovnom postupku.

Članak 13. Članstvo u Savezu prestaje: – dragovoljnim istupom, – neplaćanjem članarine, – isključenjem. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Skupština. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Saveza. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna. Funkcije u savezu ne mogu obavljati osobe koje imaju prepreke iz članka 13. i članka 47. Stavak 7. Zakona o sportu.

Članak 14. Savez je redovni član Hrvatskog olimpijskog odbora, a može se udružiti i u druge sportske asocijacije. Predstavnika Saveza u skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora imenuje Upravni odbor Saveza. Savez se udružuje u međunarodni wushu savez – International Wushu Federation ili skraćeno IWUF. Savez se može udružiti i u druge organizacije borilačkih sportova na svjetskoj razini ako je to u interesu saveza i razvoja wushua u RH. Odluke o udruživanju donosi Skupština.

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15. – Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. – Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. – Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. – Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V  TIJELA SAVEZA

Članak 16. Tijela Saveza su: – Skupština – Upravni odbor – Predsjednik – Izvršni direktor – Stegovna komisija

SKUPŠTINA

Članak 17. Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu sačinjavaju po jedan zastupnik pravne osobe članice Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Mandat zastupnika traje četiri godine. Predsjednik Saveza je obvezno član Skupštine.

Članak 18. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Saveza na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Saveza. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19. U slučaju isteka mandata tijelima Saveza Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članica Saveza prije isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 20. Skupštini predsjedava Predsjednik Saveza. U odsutnosti Predsjednika Saveza, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala) koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

Članak 21. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22. Skupština Saveza: – utvrđuje politiku rada Saveza, – usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune, – usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te programsko i financijsko izvješće za prethodnu godinu – odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti i gospodarskih djelatnosti sukladno propisima – odlučuje o udruživanju u Hrvatski olimpijski odbor, te druge međunarodne i nacionalne sportske asocijacijekoje djeluju u wushu sportu ili su s njim povezane – donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza, – donosi opće akte o sustavu, uvjetima i organizaciji sportskih natjecanja u wushu sportu u RH – bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje – bira i razrješava druga tijela Saveza – bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu – imenuje i opoziva likvidatora Saveza, – razmatra i usvaja izvješća o radu Saveza, – daje smjernice za rad Saveza – odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Saveza, – odlučuje o prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine, – odlučuje o statusnim promjenama i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza – obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog Olimpijskog odbora i ovim Statutom, te je nadležna i za sva pitanja za koja eksplicitno nije utvrđena statutarna nadležnost drugih tijela Saveza, kada se radi o pitanjima koja po svom značaju upućuju na nadležnost najvišeg tijela upravljanja Saveza.

UPRAVNI ODBOR

Članak 23. Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Saveza (UO)

Članak 24. UO čini troje članova. UO je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Saveza saziva sjednice UO i rukovodi radom UO.

Članak 25. UO: – bira i imenuje tajnika Saveza; – bira i imenuje Izvršnog Direktora Saveza; – saziva Skupštinu Saveza; – utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, – utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada; – brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Saveza; – vodi poslove Saveza sukladno odlukama skupštine – upravlja imovinom Saveza; – podnosi izvješća o radu Skupštini Saveza; – odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća – imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke; – obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Saveza.

Članak 26. Sjednicu UO saziva predsjednik Saveza. Odluke UO donose se većinom glasova svih članova UO. Sjednice UO održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 6 mjeseci.

Članak 27. Za svoj rad UO je odgovoran Skupštini. UO podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine. PREDSJEDNIK

Članak 28. Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine. Predsjednik Saveza je po funkciji ujedno i predsjednik UO.

Članak 29. Predsjednik: – predstavlja i zastupa Savez u zemlji i inozemstvu, – odgovoran je za zakonitost rada Saveza – saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i UO, potpisuje akte, odluke i zapisnike koje oni donose – vodi poslove sukladno odlukama Skupštine Saveza, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza – brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela, – rukovodi radom Skupštine i UO, – podnosi prijedlog godišnjeg financijskog plana i financijskog izvješća Saveza Skupštini, – obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Saveza. – Predsjednik Saveza podnosi izvješće o svom radu UO i Skupštini Saveza.

IZVRŠNI DIREKTOR

Članak 30. Uz Predsjednika Saveza, Savez također zastupa, te Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Izvršni direktor kojeg imenuje UO. Izvršni direktor ne mora biti član UO. Uz mijenjanje Predsjednika u odsutnosti, Izvršni direktor: – zastupa i predstavlja Savez te obavlja tehničko organizacijske poslove u Savezu i ostale dužnosti i poslove za koje ga ovlasti UO a naročito: – vodi brigu o kadrovskoj politici Saveza te raznim projektima u koje se Savez uključuje – naredbodavac je za izvršenje financijskog plana saveza – sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza – dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine, te može biti ponovno imenovan.

TAJNIK

Članak 31. Tajnika Saveza bira i imenuje UO na mandat od četiri godine za obavljanje stručnoadministrativnih poslova u Savezu. Tajnik Saveza vodi Registar članova i zastupnika članova.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 32. Članovi Saveza stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti UO, ili najmanje 1/10 članova Skupštine. Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: – opomena, – isključenje iz Saveza. Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

Članak 33. Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 34. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Saveza Skupština ili UO mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI NACIONANA ŠPORTSKA EKIPA

Članak 35. Radi promidžbe i ostvarenja najviših dostignuća u športu, Savez ustrojava nacionalne športske ekipe (u daljnjem tekstu : reprezentacije).

Članak 36. Upravljanje aktivnostima reprezentacija je u djelokrugu Izvršnog direktora Saveza koji je ujedno i direktor reprezentacija (u daljnjem tekstu : direktor). Uz direktora koji upravlja aktivnostima, stručne poslove s reprezentacijom obavljaju izbornik i trener reprezentacije.

Članak 37. Izbornika i trenera reprezentacije imenuje Izvršni direktor. Za svoj rad izbornik i trener reprezentacije odgovorni su Izvršnom direktoru.

VII ARBITRAŽA

Članak 38. Sve udruge članice Saveza, kao i fizičke osobe koje su njihovi članovi prihvaćaju arbitražu Stalnog izabranog sudišta (dalje u tekstu: Izabrano sudište) koje je osnovano pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Članak 39. Subjekti iz prethodnog članka mogu ugovoriti nadležnost Izabranog sudišta za odlučivanje u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem športske djelatnosti, kao i za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.

Članak 40 Izabrano sudište odlučuje o zahtjevima za izvanredno preispitivanje odluka organa Saveza, organa članica, protiv kojih je iscrpljena, ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred organima Saveza.

VII  IMOVINA, NAČINSTJECANJA IMOVINE
I MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 41. Imovinu Saveza čine: – novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima – novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora – nekretnine i pokretne stvari Saveza, – druga imovinska prava. Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.

Članak 42. Novčana sredstva Saveza nalaze se, u pravilu, na njegovim poslovnim računima. Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se financijskim planom u skladu s programom rada. Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom i financijskim planom. Mogućom ostvarenom dobiti ostvarenom obavljanjem gospodarske djelatnosti, sukladno odredbama ovog Statuta i pripadajućih propisa, raspolagati će Izvršni odbor, sukladno programu i financijskom planu Saveza, a ona može biti korištena isključivo za financiranje sportske djelatnosti Saveza. Eventualno ostvareni višak prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom na slijedeću godinu u svrhu unapređenja wushu sporta. Financijski plan Saveza donosi, mijenja i dopunjuje Skupština Saveza. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Izvršni direktor Saveza, a Izvršni odbor može svojom odlukom utvrditi i druge osobe s ovlaštenjima u materijalno-financijskom poslovanju. Materijalno-financijsko poslovanje Saveza organizira se i vodi u skladu sa zakonom i općim aktima Saveza. Godišnji financijski izvještaj Saveza, usvaja Skupština i predaje se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, a javno se objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.

Članak 43. Savez stječe imovinu: – od članarine, – od dobrovoljnih priloga i darova, – od dotacija iz proračuna, – iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

VIII  UNUTARNJI NADZOR

Članak 44. Članovi Saveza sami nadziru rad saveza. Ako članica Saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza smatra da je odlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlaštena je na to upozoriti Izvršni odbor Saveza te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva, i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo Saveza nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, članica, odnosno druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza, a podnijela je zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom Saveza.

IX  PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA I LIKVIDATOR

Članak 45, Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Saveza preostala imovina će pripasti Zagrebačkom wushu savezu. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

Članak 46. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština Saveza u skladu s odredbama Statuta Saveza. Osobu koja se bira za likvidatora Saveza, predlaže predsjednik Saveza, uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnosti likvidatora. Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza. Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga. Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

X  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47. Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave. Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti svaki prije doneseni statut.

Članak 48. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza. Tumačenje drugih akata daje UO Saveza.

U Zagrebu, 23.9.2015. godine.

PREDSJEDNIK SAVEZA
Zoran Barac

Vrh